CLIMATOPIA FLEX – LIVING LAB

Hellere være på forkant ……..

Projektets formål

 • Etablering af en internationalt orienteret test-by
 • Etablere en eksportorienteret produktion af nye typer af boliger
 • Integrere lokal landbrugs- og grøntsagsproduktion på en ny måde
 • Skabe et resilient og fremtidsorienteret bysamfund på basis af cirkulær økonomi med mennesket i centrum
 • Etablering af et forsknings- og undervisningscenter indenfor resiliens
 • Indarbejde FNs nye verdensmål for bæredygtig udvikling


Hvem er vi?

Almennyttig forening
Vores primære formål er at udbrede kendskabet til, facilitere og sikre at konceptet ”Climatopia Flex” bliver realiseret i form af såvel en test-by og videnscenter, som ved etablering af byer/kvartersområder i et globalt perspektiv.

Hertil kommer forberedelserne til en fabriksproduktion af de i projektet omtalte boligmoduler mm.

Foreningens CVR nr. 39579626

Betyrelsen
August 2019

Stine Luise Goll, Kommunikationsdirektør i Finans Danmark
Henriette Thuen, International Chef Dansk Byggeri
Malene Krüger, CEO i arkitektfirmaet Tredje Natur
Theresa Scavenius, Klima- og demokratiforsker, Ålborg Universitet
Sune Skadegaard Thorsen, CEO i Global CSR – rådgiver for EU kommissionen og FN Global Compact
Folmer Risager, tidl. koncerndirektør i Dansk Folkeferie
Torben Mariager, tidl. fmd. Danske Udviklingsparker / initiativtager til Climatopia Flex

Pre-jektkoordinationsgruppen
Pre-jektleder Torben Mariager
Tlf. 26 31 69 00


BAGGRUND

KLIMAFORANDRINGER OG FØDEVAREPRODUKTION

NASA har siden 1984 filmet udviklingen på Arktis og den tykke is forsvinden – link til video: https://www.youtube.com/watch?v=8auMIfF50Ng (Nyere info herom se https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/nye-dramatiske-nasa-billeder-saa-meget-af-arktis-er-forsvundet-siden-1984 )

År 2041 ophører balancen (tipping point) mellem snefald og smeltning på Grønlands indlandsis, hvilket betyder at Grønlands indlandsis begynder en permanent afsmeltning. Kilde: Dir. Sebastian H. Mernild, Nansens Centeret, Norge https://www.nersc.no og DR P1 7. aug. 2017 https://www.dr.dk/radio/p1/sidste-mand-slukker-lyset/sidste-mand-slukker-lyset

Kystdirektoratets rapport fra juni 2016 om kysterosion og vandstigninger i Danmark – link til rapporten: https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Kortl%C3%A6gningaferosionogoversv%C3%B8mmelse.pdf

Et sammentræk af forskellige begivenheder viser, at de klimatiske forandringer vi står overfor vil forandre vores samfund fundamentalt – og at dette nu ligger inden for en meget kort rækkevidde. Om 14 år (udg.pkt. 2016) vil det være sandsynligt at større forandringer begynder at vise sig. Forandringer som har et omkostningsniveau af store dimensioner – og med udsigt til manglende klimareversibilitet – betyder, at vi står overfor ”a global game change”.

Reduktion af Danmarks drivhusgas skal udgøre 88% for at undgå en 2 graders stigning. Denne reduktion skal foregå hvert år (fra 17t CO2 til 2t). Heraf udgør det private forbrug 70% (12t ud af 17t incl. borgerens medvirken til vækst) – kilde: Concito https://concito.dk

Udledning af drivhusgasser på globalt plan slår rekord i 2017.

I tre år har den ligget stabilt, i år 2017 steg den med 2% – kilde: Global Carbon Project. Kina forventer en fortsat stigning frem til 2035 på 3,5%/år.


HVAD ER DET VI HAR UDSIGT TIL?

1,8 mia. mennesker – rammes af vandstigninger (kilde: NASA)

Økonomisk udviklede som økonomisk underudviklede lande rammes – i Danmark 673.000 danskere (kilde: Science Nordic)

I de næste 20-30 år forøges antallet af beboere på kloden med 2 mia. mennesker

Behovet for areal til boliger og fødevareproduktion vil udgøre 20 mio. km2 (= omtrent Nordamerikas areal)

200 – 500 mio. mennesker – klimaflygtninge fra såvel økonomisk udviklede som økonomisk underudviklede lande

(til sammenligning: i dag år 2017 er der globalt 65 mio. flygtninge)

Fødevaresikkerheden reduceres i takt med klimaforandringerne

og manglende tilpasning af afgrøderne indenfor landbrug og gartneri

”I løbet af de kommende måske ti år vil vi komme til at opleve udsving i klimaet, som vi ikke har oplevet under de seneste 12.000 år med stabilt klima”

forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen, DMI og FNs klimapanel jan. 2017


KONSEKVENSERNE AF KLIMAFORANDRINGERNE FOR DE NÆSTE 40 ÅR

Tidligst fra år 2030 – Men senest fra år 2060

Infrastrukturen i de fleste lande vil blive påvirket incl. landene i den vestlige verden

 • Kommunikationsforbindelser
  i nedgravede kabler bliver ødelagt
 • Elfremføring
  i jord som på pæle – risiko for at de ophører med at virke
 • Transportforbindelser
  alene i Danmark vil op mod 10.000 km vej (10% af alle) have en risiko for oversvømmelser og ødelagte vejfundamenter
  (kilde: Kommunernes Landsforening ”Et robust Danmark”)
 • Kysterosion og ødelæggelser med 100 års storme hvert 2. – 3. år
  betyder omkostninger f.eks. i Odsherred Kommune på 3-10 mia. kr. hver gang
  (kilde: Kystdirektoratets rapport juni 2016 ”Kortlægning af erosion og oversvømmelser”)
 • Byers funktioner indskrænkes / ophører – og boliger vil blive ødelagt
  673.000 danskere vil blive berørt
  (kilde: Strauss et al. 2015. Climate Central Report: ”Mapping Choices. Carbon, climate and rising seas: Our global legacy”)


AREALERNE – CLIMATOPIA FLEX

Projektet ’Climatopia Flex’ er baseret på permanent, at udvikle på fremtidens bolig der er modstandsdygtig overfor klimaforandringerne. En bolig og byområde der fysisk kan flyttes når de geologiske vilkår betinger det.

Flexibiliteten består bl.a. i, at en bolig kan følge en person gennem hele livet. Men det er også intentionen at boligenheden kan ”tages med under armen”, når man f.eks.  som klimaflygtning bliver tvunget til at bevæge sig væk fra ’risikoen’ hen til ’muligheden’ for, at kunne forblive i det oprindelige nærområde.

I forbindelse med udviklingsområdet og en kommende test-by etableres der er et forsknings- og formidlingscenter, samt – på en anden destination – fabriksproduktion af disse boligenheder.

0 = Areal for prototype udvikling
1 = Areal for første boligkvarter i saltvandsbassin
2 = Areal for andet bykvarter i ferskvandsbassin
3 = Areal for tredje bykvarter på tørt landområde
V + U = Videnscenter (forskning og formidling) samt udstillingsområde
LG = Økologisk og plantebaseret landbrugs- og grøntproduktion
S = Nykøbing S Station